OGŁOSZENIE O XII SESJI RADY GMINY


 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506 z późn.zm) zwołuję XII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  Dąbrowa Chełmińska.       
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Analiza realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej i zaopatrzenia w wodę.
6. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz określenia zakresu jej działania.
7.  Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz określenia zakresu jej działania.
8.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI.128.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
9.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2020.
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia służebności drogowej.
11.  Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
12.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok.
13.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029.
14.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 oraz określenia planu i termu dokonania tych wydatków.
15. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020:
a)wystąpienie Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu;
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
d) odczytanie opinii Komisji właściwej ds. budżetu;
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
f) gosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030.
17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej.
18. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.
19. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
20. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (13 grudnia 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (13 grudnia 2019, 10:49:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 400