Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w Czarże

Dąbrowa Chełm., 02.12.2019 r.OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2019 r. (data wpływu do tut. urzędu) zostało wszczęte, na wniosek (uzupełniony w dniu 02.12.2019 r.) ENEA Operator Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Łachut postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej i przyłącza nN 0,4 kV dla zasilania domów jednorodzinnych w Czarżu – realizacja inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 274 w Czarżu, obręb geodezyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (2 grudnia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (2 grudnia 2019, 14:55:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 286