Zarządzenie nr 12.2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ZARZĄDZENIE Nr 12.2019

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej

z dnia 25 listopada 2019 r.w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 r. dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ChełmińskiejNa podstawie art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, t.j.) zarządzam, co następuje:§ 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej za odpracowaniem w dniu 6 grudnia 2019 r. w godzinach od 14.00 do 16.30 oraz w dniu 7 grudnia 2019 r. w godzinach od 7.30 do 14.30.


§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Ośrodka i publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Wytworzył: Barbara Kapanowska - kierownik GOPS (25 listopada 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (25 listopada 2019, 14:25:29)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (26 listopada 2019, 11:49:13)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 627