OGŁOSZENIE O XI SESJI RADY GMINY


OGŁOSZENIE O XI SESJI RADY GMINY
 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506 z późn.zm) zwołuję XI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  Dąbrowa Chełmińska.       
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
7. Projekt w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
8.  Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
10.  Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV.39.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod lokalizację garażu z dotychczasowym dzierżawcą.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Chełmińska (60/35,  65/8).
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości grutnowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska (92/11, 93/23).
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska (314/11, 130/23).
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dąbrowa Chełmińska (30/2, 31/1, 30/1).
17.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska (40).
18.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska (11/13).
19.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska (54/8).
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska (6/28).
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska (69/4).
22.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę XXV.225.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza’.
23. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata reprezentującego Gminę w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Samorządowym „Salutarius”.
24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
25. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2032-Aktualizacja”.
26.  Projekt uchwały w sprawie dowożenia dzieci do szkół dla  których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska.
27. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.     
28.  Projekt uchwały w sprawie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 2020 r.
29. Projekt uchwały w sprawie uznania skarg na Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej za bezzasadne.
30.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok.
31. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029.
32.  Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
33.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
34.  Zakończenie obrad.
 
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (19 listopada 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (19 listopada 2019, 13:19:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 349