Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 11-letniego chłopca w miejscu zamieszkania dziecka.


Dąbrowa Chełmińska, dnia 2 grudnia 2019 r.


Informacja dot. ogłoszenia nr GOPS.2.SUO.2019

w sprawie naboru osób/wykonawców na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
w celu wsparcia funkcjonowania 11-letniego chłopca
w miejscu zamieszkania dziecka.1. Ogłoszenie zamieszczone było na stronie: www.bip.dabrowachelminska.lo.pl w dniach 18.11.2019 r. do 22.11.2019 r.


2. Do GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna oferta.Ogłoszenie
nr GOPS.2.SUO.2019


Podstawa prawna: art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 201
9 r. poz. 1507, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.).

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21,
86-070 D
ąbrowa Chełmińska:

ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
w celu wsparcia funkcjonowania 11-letniego chłopca
w miejscu zamieszkania dziecka.


II. Do zadań osoby/wykonawcy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie należało:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:

a) interwencja i pomoc w życiu w rodzinie, w szczególności: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, wspomaganie edukacyjno-terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;

2) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), w tym:

a) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.III. Planowana ilość godzin w miesiącu wynosi 16 godzin (każda godzina po 60 minut). Z zastrzeżeniem, że ilość godzin SUO ustalać będzie każdorazowo GOPS na podstawie decyzji administracyjnej, przy czym ilość godzin może ulegać zmianie. Natomiast dokładne terminy oraz ilość godzin zajęć realizowanych w poszczególnych dniach danego miesiąca, będzie ustalana z rodzicami dziecka.

IV. Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie/umowa na świadczenie usług.

V. Wynagrodzenie za 1 godzinę zajęć (60 minut) SUO wynosi: 55,00 zł brutto. Kwota obejmuje koszt dojazdu do podopiecznego oraz koszt niezbędnych materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć.VI. Wymagania niezbędne jakie powinna spełniać osoba/wykonawca SUO:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa.

 2. Posiadanie, co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym;

 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

 4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

 5. zakładzie rehabilitacji;

 6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

VII. Wymagania dodatkowe jakie powinna spełniać osoba/wykonawca SUO:

- posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia) oraz umiejętności i doświadczenia w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym znajomość i doświadczenie w pracy z podopiecznym cierpiącym na ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze

- umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,

- odporność na trudne sytuacje, stres

- prawo jazdy kat. B.


VIII. Wymagana dokumentacja:

  1. CV i list motywacyjny podpisane własnoręcznie (opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisane własnoręcznie):

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu psychologa.

 2. Dokumenty potwierdzające, co najmniej półroczy staż w jednej z jednostek, o których mowa w punkcie VI.2.

 3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w punkcie VII.

IX. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

 1. Wymagana dokumentacja powinna być złożona w formie kserokopii, z tym że GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej zastrzega sobie prawo do weryfikacji kserokopii złożonych dokumentów z ich oryginałami, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami.

 2. CV i list motywacyjny oraz wszystkie pozostałe dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska".


X. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać lub przesłać do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do GOPS) na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21,
86-070 D
ąbrowa Chełmińska.

Oferty które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

XI. Informacje dotyczące oceny i kryteriów wyboru ofert:


 1. W toku badania i oceny ofert, GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 2. Ocenie zostaną poddane kwalifikacje i doświadczenie Oferentów.


XII. Osoba uprawniona do kontaktu z osobami zainteresowanymi:

Barbara Kapanowska, tel: 52-38-16-769, email: gops@dabrowachelminska.lo.plXIII. Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych:


Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.KLAUZULA INFORMACYJNA

Rekrutacja


Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, e-mailowo: gops@dabrowachelminska.lo.pl, telefonicznie: 52 38-16-769.

  Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: m.lochocki@jumi2012.pl.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzania rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy,

 2. art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 101 RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających m.in. z

 1. art. 221 .§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2

 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych2,

 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej2,

 4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.)2,

 1. art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora,

 2. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa oraz w przypadku załączenia lub umieszczenia w dokumentach złożonych w czasie rekrutacji szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do których administrator nie miał podstawy przetwarzania wynikającej z art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

 1. Podanie danych:

 1. jest obowiązkowe, jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mógł zrealizować celu jakim jest przeprowadzenie rekrutacji wobec Ciebie,

 2. jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji:

 1. Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji,

 2. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

 1. Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 2. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz sądy, organy ścigania, podatkowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Twoje dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

 1. dostępu do treści Twoich danych;

 2. sprostowania Twoich danych;

 3. usunięcia Twoich danych, jeżeli:

 1. wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

 2. Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

 1. ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

 2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

------------------------------------------

1 skreślić, jeśli kandydat nie ma obowiązku złożyć oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwa i przestępstwa skarbowe

2 nieprawidłowe należy skreślić
metryczka


Wytworzył: Barbara Kapanowska - kierownik GOPS (18 listopada 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (18 listopada 2019, 12:50:46)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (2 grudnia 2019, 14:58:59)
Zmieniono: dodanie wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 308