OGŁOSZENIE O IX SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506 z późn.zm) zwołuję IX Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu 2 października 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  Dąbrowa Chełmińska.       
 
  PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.
8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9. Wybór ławników  do Sądów Powszechnych w Bydgoszczy:
a) PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW,
b) STANOWISKA KOMISJI,
c) DYSKUSJA,
d) POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ,
e) PRZEPROWADZENIE GŁOSOWANIA TAJNEGO,
f) PRZEDSTAWIENIE PROTOKÓŁÓW KOMISJI SKRUTACYJNEJ,
g) PODJĘCIE UCHWAŁY.
10.  Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie Królewskim.
11.  Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.
12.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla  nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
13.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ.   
14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wałdowo Królewskie. 
15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania   ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu.
16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok.
17. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029.
18. Dyskusja na temat sprzedaży działki 30/2 w Dąbrowie  Chełmińskiej.
19. Dyskusja na temat bezpłatnego przejęcia działki nr 6/28 w Wałdowie Królewskim.
20. Dyskusja na temat sprzedaży działki nr 314/11 w Dąbrowie Chełmińskiej. 
21. Dyskusja na temat przystąpienia gminy do realizacji programów polityki zdrowotnej.   
22. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
23. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (27 września 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (27 września 2019, 13:16:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 347