Informacja o spisie wyborców

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska informuje, że zgodnie z art. 26 Kodeksu Wyborczego (t.j. Dz. z 2019 poz. 684) został sporządzony spis wyborców.

Spis wyborców to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania. Został sporządzony na podstawie rejestru wyborców.

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo do głosowania, z urzędu są w nim ujęte wszystkie osoby zameldowane na pobyt stały na terenie gminy.
Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
Osoba stale zamieszkująca gminę, ale NIEZAMELDOWANA na POBYT STAŁY może złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy Wniosek - kliknij, aby pobrać (17kB) plik

Każdy może zagłosować poza miejscem swojego zamieszkania, musi w tym celu dopisać się do spisu wyborców w gminie, w której będzie przebywał czasowo w dniu głosowania. Dopisanie do spisu wyborców umożliwi głosowanie tylko w najbliższych wyborach. W tegorocznych wyborach składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania jest możliwe w terminie do 8 października.

wniosek o dopisanie do SPISU WYBORCÓW Kliknij, aby pobrać (24kB) plikO zaświadczenie o prawie do głosowania powinni postarać się przede wszystkim ci, którzy nie wiedzą, gdzie będą w dniu wyborów parlamentarnych 13 października 2019 roku. Takie zaświadczenie pozwala zagłosować w dowolnej komisji na terenie kraju i za granicą
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę


Usługa na uPUAP

https://www.gov.pl/web/gov/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow

https://www.gov.pl/web/gov/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (23 września 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (23 września 2019, 11:48:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 536