OGŁOSZENIE O VII SESJI RADY GMINY 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506) zwołuję VII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  Dąbrowa Chełmińska.       
                                
PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 
6. Przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie gminy.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
8. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.
9.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.
10. Projekt uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku.
12.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyzywania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
13.  Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze   sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2018 rok.
15.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy   za 2018 rok.
16.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na realizację zdania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1542C Rafa-Dąbrowa Chełmińska polegająca na budowie chodnika w m. Janowo – II etap”.
17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe.
18. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.
19. Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029.
20.    Wniosek w sprawie inwestycji drogowej w obrębie ulicy Targowej i Truskawkowej  w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.
21. Wniosek w sprawie analizy dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi biorących udział w akcji strajkowej w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej.
22. Wniosek  w sprawie jakości dróg gminnych na Osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku.
23. Wniosek w sprawie  zabezpieczenia dodatkowych środków  na dodatkowe patrole policji.
24. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
25. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
26. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (18 czerwca 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (18 czerwca 2019, 15:25:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 293