Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla pełnoletniej osoby z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zapytanie ofertowe

nr GOPS.1.SUO.2019

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO)

dla pełnoletniej osoby z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska


Dąbrowa Chełmińska, dnia 2 lipca 2019 r.


Informacja z rozeznania rynku

dotyczącego zapytania ofertowego nr GOPS.1.SUO.2019


1. W dniach od 11.06.2019 r. do 25.06.2019 r. w trybie rozeznania rynku przeprowadzono postępowanie w sprawie zapytania ofertowego nr GOPS.1.SUO.2019 na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla pełnoletniej osoby z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.


2. Do dnia 25.06.2019 r. do godz. 17.00 złożono łącznie 2 oferty.


3. Weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wyboru oferentów do realizacji przedmiotowego zadania dokonano w dniu 02.07.2019 r.


4. Na podstawie weryfikacji złożonych łącznie 2 ofert stwierdzono, że wszystkie złożone oferty spełnia formalne kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym.


5. Dokonano wyboru oferentów do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla pełnoletniej osoby z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska od lipca 2019 r.


ZdjęcieI. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.

II. Przedmiot oraz ogólny zakres czynności wykonywanych w ramach zamówienia:

Podstawa prawna: art. 50 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 201
8 r. poz. 1508, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.).

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla pełnoletniej osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska, w tym:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
– samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami oraz ze społecznością lokalną. Wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, wprowadzenie do pracy metod opartych na bliskich relacjach z podopiecznym (m.in. Metoda Weroniki Sherborne
), korzystanie z usług różnych instytucji, praca metodą behawioralną,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, wspomaganie edukacyjno-terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych, doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej.Planowana ilość godzin w miesiącu wynosi 24 godziny (każda godzina po 60 minut). Z zastrzeżeniem, że ilość godzin SUO ustalać będzie każdorazowo GOPS na podstawie decyzji administracyjnej, przy czym ilość godzin może ulegać zmianie. Natomiast dokładne terminy oraz ilość godzin zajęć realizowanych w poszczególnych dniach danego miesiąca, będzie ustalana z opiekunami faktycznymi podopiecznego.

III. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

 2. Posiadanie, co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym;

 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

 4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

 5. zakładzie rehabilitacji;

 6. innej jednostce niz wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  3.Posiadanie przeszkolenia i doświadczenie w zakresie:

  1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

  2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

  3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.IV. Wymagania dodatkowe:- posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia) oraz umiejętności i doświadczenia w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym znajomość i doświadczenie w pracy z podopiecznym metodą behawioralną,

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,

- odporność na trudne sytuacje, stres.
V. Termin realizacji zamówienia:

Od lipca 2019 r.VI. Miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce zamieszkania osoby, korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
  VII. Tryb post
  ępowania:

  Rozeznanie rynku.

VIII. Wymagana dokumentacja:


 1. List motywacyjny.

 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów,
  o których mowa w punkcie
  III.1.

 3. Dokumenty potwierdzające, co najmniej półroczy staż w jednej z jednostek, o których mowa w punkcie III.2.

 4. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w punkcie III.3.

 5. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny zegarowej (60 minut) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Kliknij, aby pobrać (60kB) pdf
  Należy podać kwotę brutto z uwzględnieniem kosztów dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć. Cena nie jest jedynym z kryteriów wyboru i może podlegać negocjacji.

IX. Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie/umowa na świadczenie usług.X. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

 1. Ofertę cenową należy sporządzić na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Załącznik należy wypełnić w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym atramentem lub długopisem).

 2. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska".


XI. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie GOPS Dąbrowa Chełmińska, przy ulicy Bydgoskiej 21, pok. nr 4 w terminie do dnia: 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godz. 17.00.

Oferty które wpłyną po ww., terminie nie będą rozpatrywane.


XII. Informacje dotyczące oceny i kryteriów wyboru ofert:


 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 2. Cena nie jest jedynym kryterium wyboru Wykonawców.

 3. Ocenie zostaną poddane kwalifikacje i doświadczenie Oferentów.


XIII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

Barbara Kapanowska, tel: 52-38-16-769, email: gops@dabrowachelminska.lo.pl

XIV. Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych:


Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.KLAUZULA INFORMACYJNA

Rekrutacja

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, e-mailowo: gops@dabrowachelminska.lo.pl, telefonicznie: 52 38-16-769.

  Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: m.lochocki@jumi2012.pl.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzania rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy,

 2. art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 101 RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających m.in. z

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej2,

 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych2

 1. art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy,

 2. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa oraz w przypadku załączenia lub umieszczenia w dokumentach złożonych w czasie rekrutacji szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do których administrator nie miał podstawy przetwarzania wynikającej z art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

 1. Podanie danych:

 1. jest obowiązkowe, jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mógł zrealizować celu jakim jest przeprowadzenie rekrutacji wobec Ciebie,

 2. jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji:

 1. Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji,

 2. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

 1. Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 2. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz sądy, organy ścigania, podatkowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Twoje dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

 1. dostępu do treści Twoich danych;

 2. sprostowania Twoich danych;

 3. usunięcia Twoich danych, jeżeli:

 1. wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

 2. Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

 1. ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

 2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

------------------------------------------

1 skreślić, jeśli kandydat nie ma obowiązku złożyć oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwa i przestępstwa skarbowe

2 nieprawidłowe należy skreślić

Dąbrowa Chełmińska, dnia 11 czerwca 2019 r.

metryczka


Wytworzył: Barbara Kapanowska - Kierownik GOPS (11 czerwca 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (11 czerwca 2019, 12:10:06)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (3 lipca 2019, 08:14:27)
Zmieniono: Dodanie informacji z rozeznaniu rynku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 632