Zarządzenie Nr 6.2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej

Zdjęcie

Zarządzenie Nr 6.2019
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej

z dnia 11 czerwca 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy – opiekun(ka) w ośrodku pomocy społecznej


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy
- opiekun(ka) w ośrodku pomocy społecznej
, w następującym składzie :

  1. Barbara Kapanowska - przewodniczący Komisji;

  2. Monika Zakórzewska - sekretarz Komisji

  3. Judyta Belska – członek Komisji;

  4. Edyta Krause - członek Komisji.

2. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.

3. Komisja wykonuje swoje czynności w pełnym składzie.

§2. Komisja rozpoczyna pracę po upływie terminu składania ofert i wykonuje czynności w tym zakresie zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.

§3. 1. Do zadań Komisji należy:

  1. sprawdzenie terminowości złożonych ofert;

  2. sprawdzenie spełnienia wymogów formalnych zgodnie z ogłoszeniem o naborze;

  3. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;

  4. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru.

§4. 1. Członków Komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dot. prac Komisji.

      2. Członkowie Komisji mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia dot. pracy Komisji.

§5. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania do Biuletynu Informacji Publicznej informacji o wyborze kandydata/ki.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Wytworzył: Barbara Kapanowska - Kierownik GOPS (11 czerwca 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (11 czerwca 2019, 10:44:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399