OBWIESZCZENIE z dnia 30.05.2019


 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 

 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.05.2019 r. (data wpływu do tut. urzędu) zostało wszczęte, na wniosek Pana Andrzeja Waśniewskiego działającego w imieniu i na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania gospodarstwa rolnego na działce numer 268/15 w miejscowości Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska – realizacja inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 266, obręb geodezyjny Gzin Górny.
 
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (30 maja 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (30 maja 2019, 13:56:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 314