Decyzja w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia - obręb geodezyjny Gzin Górny

Dąbrowa Chełm., 17.04.2019 r.


 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia w celu zasilania siedliska rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 213/2 obręb geodezyjny Gzin Górny – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 201, 213/2, 213/4, 216 obręb geodezyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 17.04.2019 r. została wydana decyzja Nr 8/2019.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (17 kwietnia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (17 kwietnia 2019, 14:43:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 510