OGŁOSZENIE O VI SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu  24 kwietnia 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  Dąbrowa Chełmińska.       
                               
           PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” za 2018 rok.
7. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy w 2018 roku:
     a) sprawozdanie dot. obrony cywilnej;
     b) sprawozdanie przedstawiciela Policji;
     c) sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP.
8.  Sprawozdanie z działalności sportowej za 2018 rok.
9. Informacja na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2018 roku.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2018 roku.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018.
12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
13.  Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w 2018 roku.
15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej w 2018 roku.
16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowy Dwór.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele telekomunikacyjne.
18. Projekt uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska (działka 313).
19. Projekt uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska (działka 109).
20. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod działalność handlowo-usługową z dotychczasowym dzierżawcą. 
21. Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko.
22.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
23. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
24. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
25. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. 
26. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1542C w miejscowości Janowo.”
27. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok.
28. Wniosek w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Nowej w Dąbrowie Chełmińskiej .
29. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
30. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
31. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (16 kwietnia 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (16 kwietnia 2019, 18:36:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388