OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2019 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Andrzeja Waśniewskiego działającego w imieniu i na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach o numerach ewidencyjnych 78/3 i 230, obręb Bolumin, dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 28/2 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (1 kwietnia 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (1 kwietnia 2019, 15:05:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 358