Zapytanie ofertowe środków i materiałów higienicznych niezbędnych do pracy opiekun(ki) z 6 osobami niesamodzielnymi

Zdjęcie

Rozstrzygnięcie zapytania - kliknij, aby pobrać (204kB) pdf


Zapytanie ofertowe środków i materiałów higienicznych
niezb
ędnych do pracy opiekun(ki) z 6 osobami niesamodzielnymi
(skierowane wyłącznie do podmiotów ekonomii społecznej - PES)


Dąbrowa Chełmińska, dnia 15 marca 2019 r.

GO.271.3.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: zakup środków i materiałów higienicznych niezbędnych do pracy opiekun(ki) z 6 osobami niesamodzielnymi w ramach projektu pn.: "NIE SAM ALE DZIELNY – rozj usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.


Postępowanie
jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 EURO.


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21 , 86-070 Dąbrowa Chełmińska,
NIP
554-265-77-62, REGON 092350642,

reprezentowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej,
ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, w osobie Barbary Kapanowskiej - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
tel./fax (52) 3816769, strona www: www.gopsdabrowachelminska.naszops.pl,
adres e-mail: gops@dabrowachelminska.lo.pl


2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Zakup środków i materiałów higienicznych niezbędnych do pracy opiekun(ki) z 6 osobami niesamodzielnymi.
Zakup
przedmiotowych materiałów i środków higienicznych obejmuje w szczególności:

a) środki i materiały higieniczne do pielęgnacji osoby niesamodzielnej, w tym:

rękawiczki jednorazowe, chusteczki nawilżane, krem ochronny przeciw odparzeniom, podkład higieniczny, materac odleżynowy, gąbki do mycia ciała, pianka do mycia ciała myjąco-pielęgnująca, emulsja nawilżająca do ciała, majtki chłonne, pieluchomajtki, szampon do mycia głowy, papier toaletowy,

b) materiały do higieny osobistej i bielizna pościelowa, w tym:

ręczniki frotte kąpielowe, prześcieradła, pościele,

c) środki i materiały do dezynfekcji, w tym:

mydło antybakteryjne, płyn do mycia podłóg, mleczko do czyszczenia armatury, płyn
do czyszczenia toalet, płyn do mycia szyb, ścierka podłogowa, ścierka kuchenna, mop, ręcznik papierowy.


Koszty dostawy przedmiotu Zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.


Ww. materiały i środki higieniczne będą wykorzystywane na bieżąco przez opiekunk(kę) u 6 osób niesamodzielnych (uczestników projektu) w miejscu ich zamieszkania, u których świadczone będą usługi opiekuńcze.Wykonawca na podstawie złożonego przez Zamawiającego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązany będzie dostarczyć zamawiany towar w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W ramach zakupu środków i materiałów higienicznych niezbędnych do pracy opiekun(ki) zaplanowano w ramach projektu zakup 36 kompletów dla 6 osób niesamodzielnych. Zakupy będą dokonywane raz na kwartał. W każdym kwartale od I 2019 r. do VI 2020 r. będą zakupowane środki i materiały higieniczne w kwocie ok. 1.200,00 zł tj. 6 kompletów po 200,00 zł dla każdego z uczestników projektu. Skład kompletu będzie zależny od potrzeb osoby niesamodzielnej oraz wskazań opiekun(ki) świadczącej usługi opiekuńcze u danego uczestnika projektu.

3. Opis sposobu obliczania ceny:


  1. Cena ofertowa musi uwzględniać całkowity koszt realizacji zadania;

  2. Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich;

  3. Cenę ofertową należy obliczyć jako sumę iloczynów ilości poszczególnych materiałów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia i ich cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ceny podane przez Oferenta będą obowiązywały w całym okresie realizacji zamówienia.4. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:


Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów: Najniższa cena łącznej oferty– 100%.5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 25.03.2019 r. – 30.06.2020 r.

Miejsce dostawy Zamówienia: GOPS Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano.
W przypadku odmowy wykonania
Zamówienia przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość realizacji Zamówienia przez Zamawiającego u Oferenta, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, w której cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy kwota oferty przewyższa wartość zabezpieczonych środków finansowych na realizację zamówienia.

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.


6. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej. Podmiot ekonomii społecznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.

1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205, t.j.);

2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a) CIS i KIS;

b) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);

3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.);

4) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, t.j.);

c) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
2. Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (stanowiący załącznik nr 2) oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie ww. statusu itp.) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


3. Zamawiający wymaga aby oferent – PES wykazał się posiadanym doświadczeniem w zakresie świadczenia usług lub dostaw odpowiadających swoim rodzajem usługom lub dostawom określonych treścią z opisu przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): min. 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi Zamówienia (stanowiący załącznik nr 2).


Zatem Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:
- wypełnionego formularza ofertowego, zgodnie z zał. nr 1

- oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, zgodnie z zał. nr 2

- aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy np. Statut potwierdzony za zgodność z oryginalem na kazdej stronie, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionego nie wcześniej niż 3 mce przed upływem składania ofert.

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze podmiotu lub działających na podstawie pełnomocnictwa. W przypadku, gdy Wykonawca upoważnił inne osoby do reprezentowania go w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oryginał pełnomocnictwa do działania innych osób w jego imieniu lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa.


Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Dopuszcza sie składanie ofert częściowych.


7. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:
Oferty należy
przesyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy zapytania ofertowego nr GO.271.3.1.2019 - do dnia 21.03.2019 r. (czwartek) do godz. 15.30 - na adres lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska (pok. nr 4).
Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy
Ośrodka.


Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem. W tych przypadkach Oferent zobowiązany jest do potwierdzenia przesłania oferty telefonicznie na nr tel. (52) 3816769.
Nr fax: (52) 3816769
Adres email: gops@dabrowachelminska.lo.pl

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

Oferta wraz z załącznikami nie może być złożona w innym języku niż język polski.

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym,
nie zawierającą wymaganych dokumentów lub o
świadczeń, gdy dokumenty będą nieczytelne
lub w ofercie pojaw
się inne błędy Zamawiający odrzuci ofertę.

Oferty złożone po terminie zostananą niezwłocznie odesłane bez otwierania Wykonawcy.
8. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:
a) pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Dąbrowie Chełmińskiej,
ul.
Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
b) faxem
(52) 3816769
c) e-mailem:
gops@dabrowachelminska.lo.pl

d) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
-
Barbara Kapanowska - kierownik GOPS, tel. (52) 3816769.


ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY; kliknij, aby pobrać (58kB) plik

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU. kliknij, aby pobrać (56kB) plik

metryczka


Wytworzył: Barbara Kapanowska - kierownik GOPS (15 marca 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (15 marca 2019, 16:58:22)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (25 marca 2019, 13:53:38)
Zmieniono: rozstrzygnięcie zapytania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 380