Ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

ogłasza:

 1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Malinowej, Agrestowej, Cichej:


Zdjęcie • Wyżej wymienione działki Nr 60/49, 60/48, 60/46, 60/44, 60/43, 60/42, 60/41 i 60/52, 60/40 i 60/51, 60/39 objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska - NR2 uchwalonego uchwałą Nr XVI.117.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 175 z 2016 r.). Zgodnie z w/w planem przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 • Wyżej wymieniona działka Nr 499/2 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum” w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą Nr XXIII/169/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 06 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 94 poz. 1724). Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 • Obciążenia nieruchomości – brak.

 • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 29.11.2018 r.
Zdjęcie


Działka Nr 200/41 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej dla obszaru ograniczonego ul. Toruńską, ul. Chełmińską, ul. Przemysłową i przyległymi do niej działkami, ul. Bazową i projektowaną ul. od strony południowej uchwalonego uchwałą NR XXXI/235/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 129, poz. 1917). Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

  • Obciążenia nieruchomości – brak.

  • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.


 • Przetarg odbędzie się w dniu 04.03.2019 r. o godz. 10ºº
  w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 (sala posiedzeń).


 • W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne pod warunkiem wpłacenia wadium w pieniądzu PLN w wyżej wymienionej wysokości.


 • Wadium należy wpłacić na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska B/S O Dąbrowa Chełmińska 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001
  najpóźniej do dnia
  26.02.2019 r. (tj. znajdować się na koncie Gminy)
  W tytule przelewu należy określić na którą z działek zostaje wpłacane wadium.


 • Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód tożsamości,

- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),

- zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego,

 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od umowy notarialnej, wadium nie podlega zwrotowi.

 • Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu, zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

 • Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 • Koszty związane z zapisem notarialnym nieruchomości ponosi nabywca.

 • Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 2 lub telefonicznie pod nr (52) 38-16-005 wew. 58.


Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, tablicach ogłoszeń sołectw, opublikowano na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (31 stycznia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (31 stycznia 2019, 09:08:55)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (31 stycznia 2019, 09:14:33)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1331