Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku


WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

       Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm. ) i Uchwały Nr XLVI.418.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok oraz Uchwały nr III.24.2018 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 28 grudnia 2018 zmieniająca uchwałę nr XLVI.418.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r.

RODZAJ ZADANIA:

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA W ROKU 2019

Wysokość dotacji ze strony Gminy Dąbrowa Chełmińska przeznaczonej na realizację zadania objętego konkursem w 2019 roku wyniesie 85.000,00 zł

Termin realizacji zadania

Realizacja zadania od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 r.

Oferty należy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska lub składać w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w terminie do 19 lutego 2019 roku do godziny 18.00 (decyduje data wpływu).
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie www.bip.dabrowachelminska.lo.pl. Osoba uprawniona do udzielania informacji Pani Beata Zielińska – Inspektor, tel. (52) 3816-056 w. 53

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU:

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 

I. FORMY REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących przedsięwzięć:

- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska,
- udział w zawodach i rozgrywkach lokalnych, powiatowych, wojewódzkich i międzynarodowych,
- organizacja treningów, zajęć sportowych ( w tym opłaty sędziowskie, wynagrodzenie trenerów), - zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania,
- utrzymanie obiektów sportowych,
- zakup odzieży sportowej.

II. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

- zadanie winno być wykonane do 16 grudnia 2019 roku - zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z umową zawartą ze zwycięzcą konkursu, w zakresie opisanym w ofercie.

III. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

- dane na temat organizacji
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- kosztorys ze względu na rodzaj kosztów i źródło finansowania.

IV. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU

Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono w 2018 roku 80.000,00 zł

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA w 2019 roku:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wynosi łącznie: 85.000,00 zł

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy przesłać pocztą na adres:

URZĄD GMINY w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska


lub składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w terminie do 19 lutego 2019 roku do godziny 19.00. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300). Druki ofert można pobrać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (pokój nr 22) lub na stronie bip.dabrowachelminska.lo.pl

VII. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:

1. Złożone oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przeprowadzonej przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy, która przedstawi Wójtowi Gminy opinię o złożonych ofertach.
2. Dokonując oceny formalnej ofert komisja konkursowa sprawdza czy oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu.
3. Dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa:
a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadania publiczne;
d) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
e) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach konkursu zostanie niezwłocznie ogłoszona na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

VIII. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:

Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje po odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych właściwych przepisów. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Szczególne i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a oferentem. Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizację umowy. Dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczania oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.


Do pobrania:
Oferta (90kB) word


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (29 stycznia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (29 stycznia 2019, 16:02:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 313