Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) oraz rozdz. XII załącznika do uchwały nr XLVI.418.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA W ROKU 2019

1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:

a/ nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

b/ nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

c/ korzystają z pełni praw publicznych;

3. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 19 lutego 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21.

Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.


Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy (11kB) plik

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (29 stycznia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (29 stycznia 2019, 15:55:53)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (29 stycznia 2019, 15:56:25)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 341