Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w Gzinie

Dąbrowa Chełm., 2019-01-22
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 stycznia 2019 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Pawła Baranowskiego działającego w imieniu i na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o. o. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 198/2 i 157/5 obręb geodezyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (22 stycznia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (23 stycznia 2019, 10:28:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 456