Wszczęcie postępowania w sprawie budowy linii kablowej nn/4,4kV w Boluminie

Dąbrowa Chełm., 2019-01-18OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 4 stycznia 2019 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Andrzeja Waśniewskiego (uzupełniony 16.01.2019 r.) działającego w imieniu i na rzecz ENEA OPERATOR
Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia nn/4,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 78/1 i 78/3 w obrębie geodezyjnym Bolumin gmina Dąbrowa Chełmińska

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (18 stycznia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (21 stycznia 2019, 11:20:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 291