ZAPYTANIE OFERTOWE "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Dąbrowa Chełmińska"

Zapytanie ofertowe zamieszczone było na stronie w dniach 21.12.2018 r. do 02.01.2019 r.

Dąbrowa Chełmińska, dnia 21.12.2018 r.
 
 
     ZAPYTANIE OFERTOWE
nr GOPS.1.S.2018

 
 
Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach realizacji zadania w 2019r.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Dąbrowa Chełmińska”.
 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21 , 86-070 Dąbrowa Chełmińska, NIP 554-265-77-62
Nazwa i adres Odbiorcy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej,  tel. (52) 3816769,
fax. (52) 3816769 , adres e-mail: gops@dabrowachelminska.lo.pl
 
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zgodnie z przepisami  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn.zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów w/w ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.
 
III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)  których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina  Dąbrowa Chełmińska (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12  marca 2004 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1508,
z późn.zm.) w postaci :
 1. schroniska dla osób bezdomnych,
 2. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 3. noclegowni.
2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1 odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa:
- w pkt.1 ppkt.1 następującego zakresu usług :
a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
b) wyżywienia w formie trzech posiłków dziennie, w tym jednego gorącego,
c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,
d) umożliwienia skorzystania z wymiany odzieży (umożliwienia prania i suszenia odzieży), zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany,
e) pomocy w sprawach formalno–prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp.-zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi;
f) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,
g) zapewnienia usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności,
h) opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.
 
 
- w pkt.1 ppkt.2 dodatkowego zakresu usług:
osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
- w pkt.1 ppkt.3 dodatkowego zakresu usług:
tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
4. Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896).
5. Liczba osób wymagających schronienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
6. Zamawiający zapłaci należność za faktycznie udzieloną pomoc tj. ilości dni faktycznego pobytu danej osoby w schronisku lub noclegowni przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury (rachunku) wystawionego po zakończeniu każdego miesiąca na wskazany na nim numer konta bankowego, z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 31 grudnia.
7. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury (rachunku) z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
8. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
 
IV.  Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy – jednakże nie później niż od 03.01.2019 r.  do 31.12.2019 r.
 
V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
  - wymagania niezbędne: w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
  - wymagania dotyczące lokalu schroniska i noclegowni: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania zgodne                       z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 896).
 
VI.  Warunki i zakres realizacji:
 1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
 2. Stawkę dzienną  należy podać w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do        niniejszego zapytania. 
 3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania. 
 4. Dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3.
 
VII. Kryteria wyboru oferty:
 1. Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta.
 2. Najbliższe umiejscowienie schroniska względem gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta  powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi  Załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego.
 
IX. Wymagane dokumenty:
 1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie   działalności podmiotu.
 2. W przypadku fundacji i stowarzyszeń–aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. 
 3. W przypadku pozostałych podmiotów  inny dokument właściwy dla podmiotu. 
 4. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej. 
 5. Pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
 6. Odpis statutu.
 
X. Miejsce i termin złożenia ofert.
 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2019 r. do godziny 15:30: osobiście, drogą pocztową lub na adres e-mailowy: gops@dabrowachelminska.lo.pl,  z dopiskiem "Oferty - Schronienie".
 2. W przypadku ofert przesyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu do Ośrodka. 
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę. 
 4. O rozstrzygnięciu oferenci  zostaną poinformowani indywidualnie. 
 5. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.:
    Barbara Kapanowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie   
    Chełmińskiej, tel. (52) 3816769, e- malil: gops@dabrowachelminska.lo.pl
 
XI. Załączniki :
     1. Formularz ofertowy na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych.
Załącznik nr 1 do pobrania w wersji edytowalnej (12kB) word
Załącznik nr 1 do pobrania w wersji pdf (125kB) pdf
     2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 2 do pobrania w wersji edytowalnej (13kB) word
Załącznik nr 2 do pobrania w wersji pdf (128kB) pdf
     3. Wzór umowy.
Wzór umowy w wersji pdf (135kB) pdf
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Kapanowska - kierownik GOPS (21 grudnia 2018)
Opublikował: Szymon Kalawski (21 grudnia 2018, 11:03:36)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (11 stycznia 2019, 12:50:15)
Zmieniono: Zapytanie ofertowe zamieszczone było na stronie w dniach 21.12.2018 r. do 02.01.2019 r

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 684