Sprzedaż nieruchomości

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA
ogłasza:

1.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Jaskółczej, Malinowej, Agrestowej, Cichej:
Zdjęcie
  • Wyżej wymieniona działka Nr 574 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „ Dąbrowa Południe” uchwalonego uchwałą Nr XII/86/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2004r (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 46 poz. 766). Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
  • Wyżej wymienione działki Nr 60/49, 60/48, 60/47, 60/46, 60/44, 60/43, 60/42, 60/41 i 60/52, 60/40 i 60/51, 60/39  objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska - NR2 uchwalonego uchwałą Nr XVI.117.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 175 z 2016 r.). Zgodnie z w/w planem przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
  • Wyżej wymieniona działka Nr 499/2 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum” w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą Nr XXIII/169/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 06 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 94 poz. 1724).  Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
  • Obciążenia nieruchomości – brak.
  • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak
2.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Produkcyjnej:


• Wyżej wymieniona działka Nr 201/31 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 201/18 w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą Nr VIII/61/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 19, poz. 216 z dnia 20.02.2004 r.). Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod usługi i rzemiosło, z możliwością wprowadzenia funkcji uzupełniającej – zabudowy mieszkaniowej.
• Obciążenia nieruchomości – brak.
• Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.
• I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 01.08.2018 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2018 r. o godz. 10ºº 
w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 (sala posiedzeń).
• W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne pod warunkiem wpłacenia wadium w pieniądzu PLN w wyżej wymienionej wysokości.
Wadium należy wpłacić na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska
B/S O Dąbrowa Chełmińska 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001
najpóźniej do dnia 23.11.2018 r. (tj. znajdować się na koncie Gminy)
W tytule przelewu należy określić na którą z działek zostaje wpłacane wadium.
• Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód tożsamości,
- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),
-zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego,
• Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości, a w przypadku uchylania się od umowy notarialnej, wadium nie podlega zwrotowi.
• Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu, zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
• Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
• Koszty związane z zapisem notarialnym nieruchomości ponosi nabywca.
• Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 11 lub telefonicznie pod  nr (52) 38-16-005 wew. 62.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, tablicach ogłoszeń sołectw, opublikowano na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dnia 29.11.2018 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna oraz II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczonych pod usługi i rzemiosło z możliwością wprowadzenia funkcji uzupełniającej – zabudowy mieszkaniowej.


1) Działka nr 201/31 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00064727/5 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 55.500,00 zł.
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak

2) Działka nr 574 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069968/1 
do przetargu dopuszczono 1 osobę
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 47.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – 47.500,00 +VAT
Nabywca  nieruchomości – Alina Syrocka

3) Działka nr 60/47 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 1 osobę
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 40.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – 40.500,00 +VAT
Nabywca  nieruchomości – Marek Bodo

4) Działka nr 60/42 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 1 osobę
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 41.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak

5) Działka nr 60/49 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 42.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak

6) Działka nr 60/48 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 40.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak

7) Działka nr 60/46 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 39.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak

8) Działka nr 60/44 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 45.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak

9) Działka nr 60/43 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 45.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak

10) Działka nr 60/41 i 60/52 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 50.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak

11) Działka nr 60/40 i 60/51 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 44.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak

12) Działka nr 60/39 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 51.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak

13) Działka nr 499/2 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069964/3 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 34.000,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (29 października 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (29 października 2018, 14:13:03)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (10 grudnia 2018, 14:16:09)
Zmieniono: dodanie informacji: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2929