ZARZĄDZENIE NR 0050.53.A.2018

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.A.2018
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 z  dnia 29 czerwca 2018 r.
 
zmieniające zarządzenie zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) i ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy od podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 62 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W zarządzeniu nr 0050.102.2016 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad realizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Gminy Dąbrowa Chełmińska w § 2 dodaje się ust.6 o następującej treści:
„Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w przypadku płatności faktur VAT, zgodnie z art. 108a-108d ustawy o podatku od towarów i usług w każdym przypadku od 1 stycznia 2019 r., a od 1 lipca 2018 r. w przypadku faktur VAT od których jednostka odlicza podatek naliczony”.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, kierownikom Jednostek, głównym księgowym Jednostek oraz pracownikom Jednostek i Urzędu do zakresu obowiązków których należą obowiązki w zakresie rozliczeń Jednostek z tytułu VAT.
§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
Ustawa o podatku od towarów i usług od dnia 1 lipca 2018 r. wprowadza zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (29 czerwca 2018)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (30 lipca 2018, 09:48:20)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (24 marca 2022, 15:43:16)
Zmieniono: korekta układu strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 116