Budowa linii 400 kV - przedłużenie terminu

W dniu 30 maja do tut. Urzędu wpłynęło pismo (znak: DOOS-dśI.4202.7.2017.ADK.22) z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o rozpropagowanie poniższej informacji:

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustaw) z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), dalej ustawa OOS, zawiadamiam strony postępowania, że odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r, znak: WOO.4202.1.2015.KŚ.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.. „Budowa linii 400 kV Jasimec-Grudziądz Węgrowo w województwie kujawsko-pomorskim”, nie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.
Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 23 lipca 2018 r.

skan dokumentu - kliknij, aby pobrać (667kB) pdf

metryczka


Wytworzył: RDOŚ Bydgoszcz (24 maja 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (30 maja 2018, 14:29:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 582