Linia 400 kV: Decyzja MIiR

Dnia 3 kwietnia do tut. Urzędy wpłynęło pismo ministra rozwoju i inwestycji (znak DLI.3.6620.14.2017.ML10)

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z póżn. zm.),
Minister Inwestycji i Rozwoju
zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 15 marca 2018 r., znak: DLI.3.6620.14.2017.ML.9, uchylającąw części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: WIR.II.747.14.2017.AK, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Jasieniec - Grudziądz Węgrowo” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasieniec - Grudziądz".

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji (bez załączników) - w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg inwestycji, tj. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Urzędzie Gminy Zławieś Wielka.

metryczka


Wytworzył: Minister Inwestycji i Rozwoju (15 marca 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (4 kwietnia 2018, 14:28:17)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (4 kwietnia 2018, 14:37:24)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 446