Obowiązki w zakresie utrzymania infrastruktury

Do tut. Urzędy wpłynęło pismo GDDKiA z prośbą o rozpowszechnienie informacji:

W związku z występującymi w ubiegłym roku intensywnymi opadami deszczu oraz zbliżającym się okresem wiosennym i związanymi z tym roztopami, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, zwraca się z prośbą o pilne przekazanie niżej podanych informacji wszystkim sołtysom a za ich pośrednictwem mieszkańcom Państwa gminy, za co z góry dziękujemy.
  1. zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację bądź przebudowę zjazdu;
  2. art. 30 cytowanej wyżej ustawy stanowi, że utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to m.in. obowiązek oczyszczania rur przepustu pod zjazdem, w celu zapewnienia ich drożności. Brak prawidłowego i systematycznego oczyszczania przepustów jest powodem tworzenia się zastoisk wodnych co wpływa negatywnie nie tylko na korpus drogi, ale również na konstrukcje zjazdów i tereny przylegające do drogi;
  3. utrzymanie drożności przepustów pod zjazdami z dróg krajowych na drogi gminne, należy do właściwego terenowo urzędu gminy;
  4. rowy przydrożne są przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9 wyżej cyt. ustawy, zabrania się odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych;
  5. do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z terenu nieruchomości służą urządzenia melioracyjne. Należą do nich m.in. rowy melioracyjne, drenowania i rurociągi. Ich zadaniem jest regulacja stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy - art. 195 i 197 ustawy Prawo wodne;
  6. zgodnie z art. 199 wyżej cytowanej ustawy Prawo wodne, wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów. W ich kompetencji leży również utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych (art. 205);
  7. utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz z przepustami pod drogą należy do zarządcy drogi.
W związku z powyższym, prosimy o dokonanie przez mieszkańców w trybie pilnym przeglądu przepustów pod zjazdami na swoje działki celem umożliwienia swobodnego spływu wód w rowach
przydrożnych, a tym samym powstawania groźnych zastoisk.

metryczka


Wytworzył: GDDKiA (6 marca 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (12 marca 2018, 15:14:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 614