nabór kandydatów do komisji konkursowej

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) oraz rozdz. XII załącznika do uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXV.295.2017 z dnia 15.11.2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
NA TERENIE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA W ROKU 2018

1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:

a/ nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 b/ nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ).
 c/ korzystają z pełni praw publicznych;

3. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 15 lutego 2018r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21. Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

KARTA ZGŁOSZENIA

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (24 stycznia 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (25 stycznia 2018, 08:14:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 672