Konkurs: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) i Uchwały Nr XXXV.295.2017 Rady Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

RODZAJ ZADANIA:
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA W ROKU 2018

Wysokość dotacji ze strony Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczonej na realizację zadania objętego konkursem wyniesie w 2018 roku 85.000,00 zł

Termin realizacji zadania
Realizacja zadania od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 roku

Oferty należy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska lub składać w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w terminie do 15 lutego 2018 roku do godziny 15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie www.bip.dabrowachelminska.lo.pl. Osoba uprawniona do udzielania informacji Pani Beata Zielińska– Inspektor, tel. (52) 3816-056 w. 53 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

 I. FORMY REALIZACJI ZADANIA:
Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących przedsięwzięć:
 - organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska,
- udział w zawodach i rozgrywkach lokalnych, powiatowych, wojewódzkich i międzynarodowych,
- organizacja treningów, zajęć sportowych ( w tym opłaty sędziowskie, wynagrodzenie trenerów),
 - zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania,
 - utrzymanie obiektów sportowych,
- zakup odzieży sportowej.

II. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
- zadanie winno być wykonane do końca grudnia 2018 roku - zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z umową zawartą ze zwycięzcą konkursu, w zakresie opisanym w ofercie.

III. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
- dane na temat organizacji
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 - kosztorys ze względu na rodzaj kosztów i źródło finansowania.

IV. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU
Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono w 2017 roku 80.000,00 zł

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA w 2018 roku:
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wynosi łącznie: 85.000,00 zł

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać pocztą na adres:

URZĄD GMINY w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 86-070 Dąbrowa Chełmińska lub składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w terminie do 15 lutego 2018 roku do godziny 15.30. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300). Druki ofert można pobrać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (pokój nr 19) lub na stronie bip.dabrowachelminska.lo.pl

VII. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:
1. Złożone oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przeprowadzonej przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy, która przedstawi Wójtowi Gminy opinię o złożonych ofertach.
2 .Dokonując oceny formalnej ofert komisja konkursowa sprawdza czy oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu.
3.Dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa:
a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadania publiczne;
d) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
e) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Informacja o wynikach konkursu zostanie niezwłocznie ogłoszona na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

VIII. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:
Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje po odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych właściwych przepisów. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Szczególne i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a oferentem. Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizację umowy. Dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczania oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

OFERTA - wzór do pobrania


SPROSTOWANIE
DO OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018r.
ogłoszonego dnia 25.01.2018r.

dokonuje się sprostowania w rozdziale:

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA w 2018 roku:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wynosi łącznie: 85.000,00 zł
który, otrzymuje brzmienie:

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA w 2018 roku:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wynosi łącznie: 80.000,00 zł

W związku z powyższym sprostowaniem wydłużony jest termin składania ofert do dnia 23 lutego 2018 r (w piątki Urząd czynny do 13:00).

Pozostała treść ogłoszenia nie ulega zmianie.


Wyjaśnienie:
W/w ogłoszeniu podano omyłkowo całkowity koszt realizacji zadania łącznie z kwotą zaoferowaną przez podmiot ubiegający się o dotację, zamiast kwoty „85.000,00 zł” winno być „80.000,00 zł” czyli kwota dotacji z budżetu gminy.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (24 stycznia 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (25 stycznia 2018, 08:09:54)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (1 lutego 2018, 14:21:18)
Zmieniono: informacja o sprostowaniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 343