Linia 400 kV - wyłączeniu załącznika nr 2

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 września 2017  r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),
zawiadamia się,

że dnia 11 września 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie (znak: WIR.II.747.14.2017.AK) o sprostowaniu oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 5/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: WIR.II.747.14.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” (gmina Zławieś Wielka, gmina Dąbrowa Chełmińska) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”, polegającej na wyłączeniu załącznika nr 2, który nie jest związany z przedmiotem inwestycji objętej decyzją.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 cyt. ustawy strony postępowania mają prawo zapoznać się z treścią przedmiotowego postanowienia w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa,  ul. Konarskiego 1-3, budynek B, X piętro, pok. 104 w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8:00 – 15:00,  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 52 34-97-497).

Zażalenie na przedmiotowe postanowienie wnosi się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko–Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

metryczka


Wytworzył: Wojewoda Kujawsko - Pomorski (11 września 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (12 września 2017, 17:05:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 383