Stawka opłat wod-kan

Gmina Dąbrowa Chełmińska zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY
O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - OSOBA FIZYCZNA

● aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna)
● dowód osobisty
● protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/ przekazania nieruchomości (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego odbiorcy usług)
● pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości lub nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości
● warunki techniczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej ( dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy)
● protokół odbioru przyłącza ( dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy)

w przypadku:
● współwłasności nieruchomości osoba podpisująca umowę powinna posiadać oświadczenie od współwłaścicieli nieruchomości, w którym wyrażają zgodę na zawarcie umowy (z1)
● współwłasności majątkowej małżeńskiej umowa powinna być podpisana przez każdego z
małżonków lub należy podpisać oświadczenie jednej ze stron w formie pisemnej (z1)

Na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska obowiązują opłaty:

  • za pobór 1 m3 wody z wodociągu komunalnego - 3,3 zł,
  • za odprowadzenie 1 m3 ścieków do sieci kanalizacyjnej - 6 zł.
Podane wyżej stawki zawierają podatek VAT w wysokości 8%.

Szablon umowy - kliknij, aby pobrać (93kB) pdf

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska został określony wZałączniku Nr 1 do Uchwały nr XIII.141.2020 z dnia 05.02.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełm.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (12 lipca 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (12 lipca 2018, 13:17:37)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (5 maja 2020, 10:12:46)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2532