wszczęcie postępowania cel publiczny - w Reptowie


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 06.07.2022 r. na wniosek Pełnomocnika Pana Sebastiana Tessmer, działającego w imieniu Enea Operator Sp. z o.o.,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącz kablowych w miejscowości Reptowo, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 316/12, 316/27, 316/28, 316/29, 316/30 obręb geodezyjny Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie
7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (6 lipca 2022)
Opublikował: Karolina Osak (6 lipca 2022, 14:01:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 29