obwieszczenie - cel publiczny - budowa drogi w Sołectwie Borki


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.06.2022 r. na wniosek Gminy Dąbrowa Chełmińska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie drogi w Sołectwie Borki – droga dojazdowa do gruntów rolnych – realizacja inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 92, obręb ewidencyjny Gzin Dolny, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie
7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji.
 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (29 czerwca 2022)
Opublikował: Karolina Osak (29 czerwca 2022, 14:02:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129