OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 8


Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz podjętą przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwałą Nr XLI.386.2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 8 informuję o przystąpieniu do opracowania ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska pok. nr 2 oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie do dnia 8 lipca 2022 r.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl.

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska - reprezentowana przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktów planistycznych (m.in. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na BIP Gminy Dąbrowa Chełmińska.Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (13 czerwca 2022)
Opublikował: Szymon Kalawski (13 czerwca 2022, 09:28:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71