wszczęcie postępowania- inwestycja celu publicznego


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.05.2022 r. na wniosek Pełnomocnika Tomasza Surmy, działającego w imieniu Pana Michała Charłampowicz - Jabłońskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami naziemnymi p. poż., na terenie działki 269/2 obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska oraz działek 344 i 348 obręb ewidencyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie
7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (27 maja 2022)
Opublikował: Karolina Osak (27 maja 2022, 10:43:54)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (27 maja 2022, 11:58:47)
Zmieniono: korekta formatowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 173