Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- cel publiczny


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.04.2022 r. na wniosek Pełnomocnika Antoniego Lipińskiego, działającego w imieniu Gminy Dąbrowa Chełmińska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego budowie linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego orz kanału technologicznego na terenie działek 297/3, 503, 608, 611 w Dąbrowie Chełmińskiej, gmina Dąbrowa Chełmińska.

 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie
z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (5 kwietnia 2022)
Opublikował: Karolina Osak (6 kwietnia 2022, 11:31:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215