Zawiadomienie o wszczęciu postępowania cel publiczny- rozbudowa budynku OSP w Gzinie


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.03.2022 r. na wniosek Gminy Dąbrowa Chełmińska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku OSP w Gzinie na działce nr 138/4, obręb ewidencyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska.

 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie
z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (30 marca 2022)
Opublikował: Karolina Osak (30 marca 2022, 15:12:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208