Postanowienie prostujące omyłki pisarskie w Decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 6/2021 z dnia 20.05.2021 r


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2022 r. wydane zostało Postanowienie znak: ZP.6733.5.A.2021.KO.  prostujące omyłki pisarskie w Decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 6/2021 z dnia 20.05.2021 r., znak: ZP.6733.5.2021.KO., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami zewnętrznymi w miejscowości Pień,  obręb geodezyjnym Pień, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (1 marca 2022)
Opublikował: Karolina Osak (1 marca 2022, 15:37:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 275