przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium - Nowy Dwór

ZP.6721.II.1.2021.MK
 
 
O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska.
Dotyczy obszaru położonego w miejscowości Nowy Dwór (obręb Ostromecko).
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXXVIII.347.2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska w terminie do dnia 25 marca 2022 r.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) wnioski do zmiany studium mogą być wnoszone również w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl. Wnoszący wnioski zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub nazwy oraz adresu siedziby, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska - reprezentowana przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktów planistycznych (m.in. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na BIP Gminy Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (28 lutego 2022)
Opublikował: Sławomir Zieliński (28 lutego 2022, 10:02:55)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (28 lutego 2022, 10:15:26)
Zmieniono: korekta ukłau strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 83