Cel publiczny - decyzja nr 14- Gzin


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej nN 0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego, na działce nr 319/3 w miejscowości Gzin, na terenie działek 319/1, 319/3, 319/6, 321, 326/1, 327 w miejscowości Gzin, obręb ewidencyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska w dniu 30.12.2021 r. została wydana decyzja Nr 14/2021.


W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (31 grudnia 2021)
Opublikował: Karolina Osak (31 grudnia 2021, 10:32:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122