ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO- GZIN


W nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nn/0,4kV na działkach o nr 34/3, 256, 257, 261/4, 278/1, 280 dla potrzeb zasilania działki nr 280, w miejscowości Gzin, obręb geodezyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, informuję że został zebrany materiał dowodowy  w powyższej sprawie.  
Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
            W związku z powyższym można zapoznać się z dokumentami tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie do 7 dni od opublikowania zawiadomienia, w godzinach pracy Urzędu. Po upływie w/w terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (20 grudnia 2021)
Opublikował: Karolina Osak (20 grudnia 2021, 09:12:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329