ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO


W nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nN 0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego, na działce nr 319/3 w miejscowości Gzin, na terenie działek 319/1, 319/3, 319/6, 321, 326/1, 327 w miejscowości Gzin, obręb ewidencyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, informuję że został zebrany materiał dowodowy  w powyższej sprawie.  
Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
            W związku z powyższym można zapoznać się z dokumentami tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie do 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, w godzinach pracy Urzędu. Po upływie w/w terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (16 grudnia 2021)
Opublikował: Karolina Osak (17 grudnia 2021, 13:56:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109