wszczęcie postępowania- cel publiczny- budowa sieci kablowej nN 0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego, na działce nr 319/3 w miejscowości Gzin


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 października 2021r. na wniosek pełnomocnika Pana Marcelego Józefkowicza, działającego w imieniu Enea Operator Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nN 0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego, na działce nr 319/3 w miejscowości Gzin, na terenie działek 319/1, 319/3, 319/6, 321, 326/1, 327 w miejscowości Gzin, obręb ewidencyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie
7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji.

 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (27 października 2021)
Opublikował: Karolina Osak (27 października 2021, 14:06:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151