wszczęcie postępowania - cel publiczny - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV na działce nr 91 w Wałdowie Królewskim


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 października 2021r. na wniosek pełnomocnika Pana Jerzego Tomasika, działającego w imieniu Enea Operator Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV na działce nr 91, dla potrzeb zasilania dz. nr 54/10 i 54/13, obręb ewidencyjny Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie
7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (27 października 2021)
Opublikował: Karolina Osak (27 października 2021, 12:36:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109