Wszczęcie postępowania - lokalizacja celu publicznego - Czarże

Dąbrowa Chełmińska 12.10.2021 r.
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12 października 2021r. na wniosek pełnomocnika Pana Adama Łachuta, działającego w imieniu Enea Operator Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej przyłącza nN 0,4 kV dla budynków mieszkalnych na terenie działek o numerze ewidencyjnym 163/6, 163/7, 163/18, 363/1 obręb ewidencyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska.
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie
7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (12 października 2021)
Opublikował: Karolina Osak (12 października 2021, 15:43:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211