Decyzja nr 9/2021 inwestycja celu publicznego polegającego na budowie sieci kablowej nn/0,4kV dla potrzeb zasilania domu jednorodzinnego na dz. 251/24 w miejscowości Gzin

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  budowie sieci kablowej nn/0,4kV dla potrzeb zasilania domu jednorodzinnego na dz. 251/24 w miejscowości Gzin, obręb geodezyjnym Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 24.09.2021 r. została wydana decyzja Nr 9/2021.
 

 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (28 września 2021)
Opublikował: Karolina Osak (28 września 2021, 14:33:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284