decyzja cel publiczny- inwestycja polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV do działek 333/54 i 334/54 w m. Reptowo

Dąbrowa Chełmińska,  13.09.2021 r.
 
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV  do działek 333/54 i 334/54 w m. Reptowo, realizacji inwestycji przez działki o numerach 333/13, 333/31, 333/35, 333/53, 334/52, 333/54,  obr. geodezyjny 0011 Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 13.09.2021 r. została wydana decyzja Nr 8/2021.
 
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (14 września 2021)
Opublikował: Karolina Osak (14 września 2021, 12:24:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 398