cel publiczny - wydana Decyzja nr 6/2021, inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami zewnętrznymi w miejscowości Pień


 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami zewnętrznymi w miejscowości Pień – realizacja na działkach oznaczonych nr ewid. 50/10, 49, 14  obręb geodezyjny Pień, gmina Dąbrowa Chełmińska w dniu 23.08.2021 r. została wydana decyzja Nr 6/2021.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (24 sierpnia 2021)
Opublikował: Karolina Osak (24 sierpnia 2021, 13:28:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 573