wszczęcie postępowania cel publiczny - budowa sieci kablowej nn/0,4kV dla potrzeb zasilania domu jednorodzinnego na dz. 251/24 w miejscowości Gzin


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2021r. na wniosek pełnomocnika Pana Jerzego Tomasika, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci kablowej nn/0,4kV dla potrzeb zasilania domu jednorodzinnego na dz. 251/24 w miejscowości Gzin, obręb geodezyjnym Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (24 sierpnia 2021)
Opublikował: Karolina Osak (24 sierpnia 2021, 13:13:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163