wszczęcie postępowania- cel publiczny - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV do działek 333/69 i 333/73 w m. Reptowo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 sierpnia 2021r. na wniosek pełnomocnika Pana Marka Linka, działającego w imieniu Enea Operator Rejon dystrybucji Bydgoszcz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV  do działek 333/69 i 333/73 w m. Reptowo na działkach o numerach 334/21, 289/1, 333/31, 333/35, 333/75, 333/69, 333/73,  obr. geodezyjny 0011 Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (13 sierpnia 2021)
Opublikował: Karolina Osak (13 sierpnia 2021, 08:12:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114