Zebranie materiału dowodowego- budowa sieci wodociągowej w Pniu


ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami zewnętrznymi w miejscowości Pień – realizacja na działkach oznaczonych nr ewid. 50/10, 49, 14  obręb Pień, gmina Dąbrowa Chełmińska informuję, że został zebrany materiał dowodowy  w powyższej sprawie.

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym można zapoznać się z dokumentami tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie do 18.08.2021r. w godzinach pracy Urzędu. Po upływie w/w terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (11 sierpnia 2021)
Opublikował: Karolina Osak (11 sierpnia 2021, 12:08:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112